Semalt hünärmeni: SEO hakda soramakdan gorkýan zatlaryňyzyň hemmesi

SEO onlaýn marketing we mahabat üstünlikleri üçin möhüm dört elemente eýe. Onlaýn üstünlik, bu iş üçin täze müşderileri çekmekde möhümdir. Dört element reýting, myhmanlar, öwrülişikler we optimizasiýa niýetidir. Kärhananyň eýesi üçin degişli açar söz düzümlerine düşünmek möhümdir. Şeýle hem gözleg motorynyň açar sözleri tapyp, olary netijeli seljerip biljekdigine göz ýetirmeli. Açar sözler güýçli bolmaly we gözleg motory prosesi ulanyjylara amatly web sahypasynyň arhitekturasyndan peýdalanmalydyr. Salgylary kesgitlemek ýönekeý we ýöremek aňsat bolmaly. Makalada “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell dört esasy SEO elementini düşündirýär.

1. Reýting

SEO-nyň esasy maksady, gözleg motorlarynda iň ýokary derejäni gazanmak üçin iş web sahypasyna mümkinçilik döretmekdir. Ilkinji gözleg sahypasyndaky ýokarky orny, işiň onlaýn görnüşini ýokarlandyrýar. Şeýle-de bolsa, reýting SEO prosesiniň esasy maksady däl. Köp telekeçiler gözleg işleriniň reýting netijelerini öwrenýärler. Köp maliýe, adam we tehnologiki çeşmelerden peýdalanandan soň iň ýokary orny eýelemese, özlerini ruhdan düşürýärler. Reýtingleriň işiň üstünliklerine dürli täsir edýändigine düşünmeli. Iň ýokary reýting satuw bahasyna göni täsir etmeýär; diňe internet ulanyjylaryna iş tarapyndan hödürlenýän önümleri ýa-da hyzmatlary bilmek üçin mümkinçilik döredýär. №5 derejesinde ýerleşdirilen web sahypasy, №1 derejeli web sahypasyndan has gowy hyzmatlara we maglumatlara eýe bolup biler.

2. Myhmanlar

Optimizasiýa prosesi reýting döredýän bolsa, web sahypasyna girýänleriň sany köpeler. SEO prosesinde möhüm açar sözler ulanylanda web sahypalary reýtingleri hem ýazarlar. Reýtingleriň netijesinde gelýänleriň sanyny köpeltmek gowy. Şeýle-de bolsa, optimizasiýa prosesiniň esasy maksady däl. SEO hünärmeni, täsir ediş derejesine we onlaýn mahabat derejesine esaslanyp hak alsa, maddy taýdan peýdalanýar.

3. Öwürmek

Bu optimizasiýa prosesiniň esasy maksady. SEO prosesi diňe gözleg reýtingini we gelýänleriň sanyny köpeltmekden has köp girdeji gazanmalydyr. Öwürmek derejesiniň we nyrhlarynyň ýokarlanmagyna getirmeli. Öwürmek maksatlary dürli-dürli we web sahypasynyň eýeleriniň gyzyklanmalaryna esaslanýar. Öwrüliş maksatlaryna ýokary blog düşündirişleri, önümleriň göçürilişiniň köpelmegi, aşakdaky Twitter ýa-da Facebook ýa-da satuwyň mukdary köpelýär. Optimizasiýa strategiýasy öwrüliş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly bolmaly.

4. Gözleg motorlary we optimizasiýa niýeti

Gözleg motorlary tehnologiki taýdan akylly bolsa-da, web sahypasynyň eýesiniň niýetini kesgitläp bilmeýärler. Bu SEO prosesiniň esasy kynçylygy, sebäbi web sahypasynyň we açar sözleriň ýerlikliligine düşünmek üçin niýet talap edilýär. Şonuň üçin SEO hünärmenleri gözleg motorlary tarapyndan çaklamanyň öňüni almak üçin islenýän meseleleri ýa-da düşünjeleri görkezmeli. Bu niýet, gelýänleriň onlaýn sahypadaky maglumatlar baradaky bilimlerini ýokarlandyrmakda-da möhümdir. Web sahypasyna girmek aňsat bolmaly we elýeterli maglumatlar ýönekeý dilde bolmaly.